EURÓPA 2000 Középiskola

Az iskola rövid bemutatása

Az Európa 2000 Középiskola, olyan alapítványi fenntartású gimnázium és szakgimnáziumi intézmény, amely folyamatosan alkalmazkodik a mindenkori kihívásokhoz, családias környezetben biztosítja a diákok szellemi, erkölcsi és testi fejlődését. Az iskolát fenntartó Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány 1992-ben alakult. Fő célkitűzése, hogy megfelelő felkészültségű és gazdasági viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodó, gyakorlattal rendelkező szakembereket képezzen. Célunk továbbá, hogy egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és európai értékrenddel rendelkező európai polgárokat neveljünk.
A fenti célok elérése érdekében – az alapítók szándékának megfelelően – minden tanulója számára biztosítja a tanuláshoz megfelelő nyugodt, biztonságos, családias környezetet. A diákok tehetségének kibontakoztatása érdekében a szükséges tárgyi és személyi feltételek segítenek a diákok fejlettségi szintjéhez alkalmazott ismeretek átadásában az érettségihez és a középfokú nyelvvizsga megszerzéshez szükséges szakmai tudás elsajátításában. A tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok biztosítják a diákélet élményszerűvé tételét. A demokratikus értékrend kialakítását a Diákönkormányzat és a Diákgyűlések szervezeti keretein belül tesszük lehetővé.

Intézményünk alapelvei:

Iskolánk több évtizede stabil alapokon álló, hagyományokra épülő, működésében és pedagógiájában következetes és kiszámítható Intézmény.
A bizalomra épülő, egymást elfogadó és segítő tanár-diák kapcsolat.
Alapelvünk, hogy tantestületünket magasan képzett, korszerű pedagógiai módszereket alkalmazó, motivált, egymást segítő pedagógusok alkossák.
Pedagógiai munkánk központjában a tolerancia, a nyitott gondolkodás és az esélyteremtés áll.
Iskolánk erőszakmentes és biztonságos iskolai légkört biztosít a diákok és dolgozók számára.
Az iskola közel 500 nappali tagozatos diákkal és mintegy 35 főállású tanárral, 3 épületben 40 osztályteremmel és közte több szaktanteremmel (tv stúdió, mozi, természettudományos, tanétterem, tankonyha, számítástechnika) 13 ezer kötetes könyvtárral, műfüves sportpályával rendelkezik. A korszerű, mai igényeket kielégítő tanítás-tanulás feltételeit biztosítja az iskola kiemelkedő színvonalú felszereltsége. Légkondicionált tantermeink digitális táblákkal, aktív táblákkal, telepített projektorokkal vannak felszerelve. Tanáraink számára laptopot biztosítunk, melynek segítségével a XXI. századi digitális oktatás bevezetését kezdtük meg.

 

Az iskola képzési rendszere

 

Iskolánkban a 2017/18-as tanévtől a Kormányzat szakmaszerkezeti döntése miatt, csak gimnáziumi osztályokat indítunk.

A 2018. szeptemberétől az alábbi tagozatok közül választhatnak majd a hozzánk jelentkező tanulók:

 • 8 évfolyamos gimnázium
  • KÉTNYELVŰ TAGOZAT (BILINGUAL.HU ANGOL-MAGYAR OKTATÁSI PROGRAMMAL) (kezdő angol tudással)
  • Emelt angol tagozat (heti 5 óra)
 • 6 évfolyamos gimnázium:
  • KÉTNYELVŰ TAGOZAT (BILINGUAL.HU ANGOL-MAGYAR OKTATÁSI PROGRAMMAL) (B1 közeli angol tudás)
  • Emelt angol tagozat (heti 5 óra)
 • 5 évfolyamos gimnázium angol nyelvi előkészítővel
  • nemzetközi vállalkozási tagozat
  • turisztikai tagozat
  • film és média tagozat
  • KÉTNYELVŰ TAGOZAT (BILINGUAL.HU ANGOL-MAGYAR OKTATÁSI PROGRAMMAL)
 • 4 évfolyamos gimnázium
  • emelt angol tagozat Bilingual.hu kétnyelvű programmal

Oktatási és nevelési alapelveink

Alapvető küldetésünknek tekintjük az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítását. Tanáraink alapos szakmai felkészültséggel és módszertani sokszínűséggel (kooperatív tanulás, projekt módszer, kiscsoportos foglalkozások, IKT eszközök használata, kompetencia-alapú képzés, gazdagítás, differenciálás) biztosítják a kor kihívásainak megfelelő magas szintű műveltség és tudás elsajátításának lehetőségét, melyek lehetőséget biztosítanak mind a tehetséges tanulók kibontakoztatására, mind a lemaradók felzárkóztatására.

Az egyéni képességek figyelembevételét és maximális kibontakoztatását szolgálják a különböző szakkörök, iskolán kívüli programok, egyéni differenciált képességfejlesztés is.
Évek óta működtetjük a sikeres diák-tanár rendszert, ami a tehetséggondozást és felzárkóztatást egyaránt szolgálja.

Tehetséggondozás

A tanulók képességeinek megfelelő csoportbontásban tanítjuk a matematika, a történelem, az idegen nyelv, a kompetenciafejlesztő tantárgyakat, a filmes tantárgyak nagy részét és a tagozat speciális tantárgyait.

Érdeklődő diákjainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő projektek lebonyolításában vegyenek részt. 2015-ben Kiváló Tehetségpont címet nyertünk. Évente 3-4 tehetséggondozó, tehetségfejlesztő pályázatot valósítunk meg különböző tehetségterületeken.

Tehetséges diákjaink érettségire, versenyekre, továbbtanulásra való felkészítését tehetségfejlesztő pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus illetve a kollégák segítik.

Nyelvi képzés

Iskolánk 2005-ben indította első nyelvi előkészítő évfolyamát. Az első tanévben heti 18 angol tanítási órán vesznek részt a diákok, megteremtve a későbbi nyelvtanulás alapjait. Az iskola nyelvi követelményrendszerének megfelelően a 10. év végén a középfokú “C” típusú nyelvvizsga letétele elvárás minden diákunktól, utána lehetőségük van közép és emelt szintű érettségit tenni.

Iskolánkban, az országban egyedülálló módon 2008-tól indítottuk el a japán nyelv oktatását, amit második nyelvként választhatnak diákjaink. Ezen kívül még spanyol és német nyelvet is tanulhatnak.

 

Egyedi jellemzők, sajátosságok

Intézményünkben számos olyan szolgáltatást működtetünk, melyek sok esetben eltérnek a hagyományos iskolai módszerektől és eszközöktől egyedi színt kölcsönözve ezzel iskolánknak.

Egyedi vizsgarendszert működtetünk iskolánkban, melyek célja elsősorban az, hogy a diákok számára világossá, érthetővé tegyük elvárásainkat és felkészítsük őket az érettségi vizsgákra. Negyedéves értékelést alkalmazunk, év végén egy hetes vizsgaidőszak alatt az érettségi tantárgyakból vizsgáznak diákjaink, az érettségi követelményeknek megfelelően.
Diáktanár rendszer. A program segítségével a felzárkóztatást vagy korrepetálást igénylő diákok társaiktól „diáknyelven” tanulhatják újra a számukra nehezebb tananyagrészeket, témákat.
Teljes körű tanárértékelési rendszer, az iskola magas színvonalú képzési rendszerének érdekében, a diákok értékelhetik az iskola működését és a pedagógusok munkáját.
Saját fejlesztésű tananyagokat alkalmazunk a tagozatainkon, mellyel segítjük diákjaink szakmai és pályaválasztási orientációját.
ECDL vizsgaközpont (Európai Számítógép-használói Jogosítvány), diákjaink számára biztosítjuk a az ECDL modulokra való felkészülést és a helyben való vizsgázás lehetőségét: számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, online alapismeretek, adatbázis-kezelés, prezentáció, képszerkesztés, webszerkesztés.
Korlátlan WIFI elérés az iskola területén
Vonalkódos beléptető rendszert alkalmazunk, ami segíti az adminisztrációs feladatokat, ellenőrizhetővé teszi a diákok be-, és kiléptetését.
Diákönkormányzat (DÖK), melynek kiemelt szerepet szánunk, hiszen nemcsak jogaik gyakorlásában segítjük diákjainkat, hanem képezzük őket, hogy tudatos állampolgárokká váljanak.  Szerepet szánunk a tagoknak, hogy különféle iskolai rendezvények szervezésében aktívan részt vehessenek. A hivatalos iskolai élet mellett a kikapcsolódásra is több lehetőséget biztosítunk, szintén a DÖK közreműködésével.
Görögországi nyári szakmai gyakorlatok (Erasmus+) iskolánk 2006 óta biztosítja diákjaink számára az 5 hónapos külföldi szakmai gyakorlatot (Kos, Korfu) 4 és 5 csillagos szállodákban. Partnereink támogatásával a gimnáziumi tanulók számára is lehetőség van ezeken részt venni.
A diákok kikapcsolódását segíti a ping-pong és csocsóasztal. Mozitermünk nemcsak a média képzés és a szakköri munka színhelye, hanem az órák után a diákok szórakozásának színtere is.
Ezek mellett sítábor, vízitúra, külföldi utak, és edzőtáborok színesítik az iskolán kívüli szervezett programok sokaságát.

A szülőknek, kollégáknak, diákoknak iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segít az őket érintő, problémák megoldásában.

Elismerések, tanúsítványok:

 • Európai Uniós Szakképzési Tanúsítvány
 • Kiváló Tehetségpont
 • Bullying and média című projekt kivalló projekt (2015, Tempus Alapítvány)
 • Nők Lapja iskolaválasztó kiadvány felmérése alapján intézményünk a 3. legsikeresebb alapítványi és magán szakközépiskola (2015)
 • ECDL vizsgaközpont
 • Emelt szintű érettségi vizsgahely
 • ECL, Euro nyelvvizsgahelyszín

Iskolai programjaink

Gólyatábor – Gólyanap – Gólyabál (augusztus-szeptember)
Iskolánk kiemelt eseménye a nyár végi gólyatábor Soltvadkerten. A leendő diákjaink számára megrendezett 3 napos esemény célja, hogy az osztályfőnökök megismerjék osztályukat, az osztály tanulói pedig a játékos feladatok, csoportépítő foglalkozások és a sportvetélkedők révén összekovácsolódjanak. Az iskola összes tanárát és a több mint száz „gólyát” érintő eseményt követik a szeptemberi gólyanapok, ahol a felsőbb éves diákok játékos próbatételekkel „avatják” be a fiatalabbakat az iskolai életbe. Ezt az eseménysort koronázza meg az iskolai gólyabál, ahol a „gólyaeskü”elhangzásával minden új diák az iskola tagjává válik.

CSE- HO (október)
Az iskolai élet következő kiemelt eseménye a „CSE – HO főző- és sportnap”. Ez a játékos sportvetélkedők és a nagy „iskolai főzés”napja. Osztályok között zajlik a főző- és sütő verseny. Az elkészült ételeket szakmai zsűri bírálja és pontozza. Az összes iskolai (osztályok között zajló) verseny eredménye beleszámít az év végi eredménybe, ahol egy osztály kiemelt jutalmat kap.

Iskolai Mikulás és Karácsony (december)
A téli szünet előtti utolsó iskolai esemény az iskolai karácsony. Itt minden osztály egy előadással, zenés táncos produkcióval készül, amit az egész iskola előtt be is mutat. Az iskolai karácsonyt követi az osztálykarácsony, amikor az osztályok tanulói megajándékozzák egymást.

Ünnepi megemlékezések (sírkerti séta, városi vetélkedő)
Iskolánk fontosnak tartja a nemzeti ünnepek méltó megünneplését, ezért október 23-át és március 15-ét is élményszerűen, városi vetélkedő, sírkerti séta keretében ünnepeljük meg. Történelem órák keretében emlékezünk meg a Kommunista diktatúra emléknapja, a Holocaust emléknapja kapcsán az áldozatokról és mutatjuk be a trianoni békediktátum hatását hazánk életében.

Európa Nap és Japán Nap
Már több éves hagyományra tekint vissza ennek a kulturális programnak a megrendezése. Ezen a napon minden osztály valamely neki sorsolt ország, etnikum vagy nemzet sajátos kulturális jegyei (ételek, zene, tánc, szokások, szimbólumok stb.) alapján készül, díszíti fel a termét, tart bemutatót az iskolai verseny keretei között. 2010-től ezt az eseményt egészítette ki egy egész napos rendezvény a Japán kultúra és nyelv jegyében, prominens és autentikus vendégek részvételével, számos kulturális bemutatóval és előadásokkal kiegészítve.

Szalagavató és Ballagás (december és április)
Mint minden iskola életében, a miénkben is kiemelt szerepet játszik a végzős diákok elbúcsúztatása. Az érettségi megmérettetése előtt a közös iskolai élményekhez méltó ballagási ünnepségen vesznek tőlük búcsút az iskola diákjai és tanárai.

Suli nap (június)
Hagyományosan az év utolsó napjaiban kerül megrendezésre és játékok, sportvetélkedők színesítik a diákok életét az iskolai év végén.

Mindezek mellett sokszínű, és változatos tanórán kívüli iskolai és osztályprogramjaink is széles kínálatot nyújtanak az érdeklődő diákok számára.

Kiemelt együttműködő partnerek:

 • Bilingual.hu (angol kétnyelvű program)
 • Csodalámpa Alapítvány (kívánság teljesítés, közös projektek)
 • Európa Séf Akadémia Kft (szakmai gyakorlati hely, iskolai programok segítője)
 • Europe Crew Academy Kft (légutas-kísérő tanfolyami lehetőség diákjainknak)
 • Gundel Étterem (szakmai gyakorlati hely)
 • Lion’s Garden Hotel (szakmai gyakorlati hely)
 • VOSZ Budapesti Szervezete (szakmai együttműködés)
 • Magyar Tehetséggondozó Társaság
 • Tempus Alapítvány (pályázatok)
 • Rivalda Iskolaszövetkezet